Formularze

chelmiec.pl

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jednakże, na mocy art. 14 ustawy zmieniającej, do dnia 31 grudnia 2014r  wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą wynosić będzie – w przypadku nauki zawodu - 4.587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.

Wniosek

Dofinansowanie przyznaje na wniosek pracodawcy wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego. Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez niego egzaminu z kompletem dokumentów (dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez instruktora praktycznej nauki zawodu, umowy o pracę zawarte z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, dyplom/świadectwo/zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu)

 

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Do wniosku, oprócz wymaganych ustawą o systemie oświaty dokumentów podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  jest zobowiązany dołączyć:

  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimisotrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na formularzu określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, (Dz. U. z 2014r., poz. 1543) w którym jest również informacja o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw oraz dotyczące powiązań z innymi podmiotami w ramach „jednego przedsiębiorstwa” .

PLIKI DO POBRANIA