Odpady komunalne

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIEODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2020r.

Ulotka informacyjna - jak segregować śmieci

Harmonogramy odbioru śmieci na 2023r.

Harmonogramy odbioru śmieci na 2024r.

           

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Gminie Chełmiec

Magazynowa 24, 33-395 Chełmiec
tel. 18 548-02-48

CZYNNY
ŚRODA - 14.00 - 18.00
od 1 czerwca do 30 września
otwarty od 14:00 - 20:00

Regulamin

 

Podmioty odbierające nieczystości płynne

Podmioty odbierające odpady komunalne

Więcej informacji na stronie https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec zakładka środowisko

 

 

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów.Więcej informacji na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl oraz http://ekoszyk.mos.gov.pl/

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2019

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERNIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2016

INFORMACJA - odpady komunalne na terenie Gminy Chełmiec

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2012, 2013 i 2014

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy Chełmiec związane z odpadami komunalnymi

 

   

 SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHEŁMIEC


Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chełmiec. Zmiany wprowadzone zostały odgórnie w celu dostosowania gospodarki śmieciowej do wymogów Unii Europejskiej. Mam świadomość, że zmiany które nas wszystkich czekają na początku mogą być uciążliwe, a czasem nawet trudne do zaakceptowania i zrealizowania.
W związku z powyższym, rozpoczynamy akcję informacyjno – edukacyjną, która ma na celu zapoznanie Państwa z nowymi zasadami funkcjonowania systemu śmieciowego w naszej gminie.
W przygotowanych materiałach zostały podane w sposób prosty i zrozumiały wskazówki dla Państwa jak postępować z różnego rodzaju odpadami, jak prowadzić segregację odpadów, termin składania deklaracji oraz wiele innych cennych dla Państwa informacji i obowiązków jakie ciążą na gminie i właścicielach nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości.
Proszę o zapoznawanie się z przygotowanymi ulotkami, a także informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Gminy Chełmiec www.chelmiec.pl

Wójt Gminy Chełmiec
mgr inż. Bernard Stawiarski

Kosz na śmieci


Dlaczego zmieniono ustawę?

Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Co musi zrobić gmina?

Obowiązkiem gminy jest stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, takich jak:

 • organizacja odbioru odpadów od mieszkańców,
 • wyłonienie firmy wywozowej w drodze przetargu,
 • utworzenie tzw. PSZOK czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku odpadów surowcowych oraz ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,

Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości?

Obowiązkiem właściciela zamieszkałej nieruchomości jest:

 • wyposażenie nieruchomość w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych i utrzymanie go
 • w porządku i czystości,
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • umożliwienie firmie wywozowej odbiór odpadów z posesji poprzez udostępnienie pojemników
 • i worków z odpadami w terminach ich odbioru,
 • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do 31 marca 2013 r.
 • wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Chełmiec lub na konto gminy w następujących terminach:
  •  za I kwartał do 15 marca
  •  za II kwartał do 15 maja
  •  za III kwartał do 15 września
  •  za IV kwartał do 15 listopada


Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od dnia
1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Co z pojemnikiem na śmieci?Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych  spoczywa, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości.
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmiec” określa minimalną ilość oraz pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych  dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w taki sposób aby:

 • na każde 6 osób przypadał minimum jeden pojemnik o pojemności 110 litrów w celu gromadzenia odpadów zmieszanych z zastrzeżeniem, że na każdej nieruchomości musi znajdować się minimum jeden taki pojemnik,


Kosz na śmieciW  kolejnej zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zaczęła obowiązywać od 5 marca 2013 r. (Dziennik Ustaw z dn. 19.02.2013 r., poz. 228, opublikował ustawę z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.) przeredagowano art. 5 pkt. 1.

Jego dotychczasowa treść „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” po dostawieniu przecinka uzupełniona została o zapis: „chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 (przepis nakładający na radę gminy w formie podjętej uchwały w kwestiach szczegółowego sposobu i zakresu odpłatnego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów), obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Przepis ten umożliwia gminie, na mocy uchwały rady gminy, podjęcie stosownych rozstrzygnięć w przypadku chęci przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie wraz z finansowaniem takiego przedsięwzięcia w ramach kosztów odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Jakie są zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Nowy system wprowadza selektywną zbiórkę odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości.
W tzw. systemie „u źródła” selektywnie zbierane będą odpady, które można ponownie przetworzyć tj. szkło, papier, plastik, metal oraz bioodpady.
Na terenie Gminy Chełmiec worki przeznaczone do selektywnej zbiórki będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie  i oznaczone kolorystycznie w następujący sposób:

 • niebieskie z napisem PAPIER przeznaczone na odpady z papieru i tektury
 • żółte z napisem PLASTIK, METAL przeznaczone na odpady z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe i metale
 • zielone z napisem SZKŁO przeznaczone na odpady szklane białe i kolorowe
 • brązowe z napisem BIOODPADY przeznaczone na odpady ulegające  biodegradacji.


Kosz na śmieciDopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach lub wykorzystywać do karmienia zwierząt.

Do pojemnika należy wrzucać wszystkie odpady, pozostałe po segregacji (których nie da się segregować i które nie kwalifikują się do PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) m.in.:

 • popiół, żużel
 • jednorazowe naczynia
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy)
 • zatłuszczony papier np. po maśle lub margarynie
 • papier i tektura pokryte folią metalową lub tworzyw sztucznych
 • resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego
 • itd

 

Jeżeli śmieci będą segregowane w workach to czy kosz będzie potrzebny?

Tak kosz jest potrzebny, ponieważ nie wszystkie odpady  nadają się do selektywnej zbiórki w związku
z powyższym pozostałości po sortowaniu wrzucane będą do tego kosza, którego odbiór będzie również w cenie 4,90 zł.

Czy nie może być ogólnego kontenera dla mieszkańców zamiast odbioru indywidualnego?

Gmina nie może prowadzić dużych, ogólnych kontenerów, w których będą składowane odpady wytworzone przez indywidualnych mieszkańców w celu zmniejszenia kosztów selektywnej zbiórki. Główną ideą wprowadzenia nowych uregulowań jest wprowadzenie w jak największym stopniu segregacji u źródła.

Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów z posesji?

Odpady komunalne odbierane będą według harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą nie rzadziej niż:

 • zmieszane odpady komunalne – 1 x w miesiącu
 • odpady zebrane selektywnie - 1 x w miesiącu

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów zostanie przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą (przedsiębiorcą) na wywóz i zagospodarowanie odpadami.

Co zrobić z innymi odpadami np. zużytym sprzętem elektrycznym lub meblami?

W każdym gospodarstwie domowym powstaje wiele innych rodzajów odpadów, które należy posegregować
i przekazać do utylizacji. W Gminie Chełmiec planowane jest utworzenie raz w roku mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w poszczególnych sołectwach według harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą.
Mieszkaniec będzie miał możliwość bezpłatnie przekazać do punktu następujące odpady:

 • odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, poduszki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, tj. komputery, drukarki, pralki, lodówki, suszarki do włosów, itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • ceramiczne tj. kafle, płytki, muszle klozetowe, umywalki itp.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • tzw. „twardy plastik” np. krzesła i stoły ogrodowe, zabawki plastikowe, itp.
 • zużyte opony,
 • drewno zmieszane i impregnowane.


Przywożąc odpady do PSZOK-u mieszkaniec będzie musiał je samodzielnie umieścić w odpowiednim kontenerze lub pojemniku. Każdy kontener i pojemnik będzie oznaczony, jakie odpady należy do niego wrzucać.
W przypadku dużej liczby odpadów powstałych z remontu mieszkania, właściciel nieruchomości na własny koszt zamawia sobie kontener w firmie wywozowej, który firma umieści mu na posesji.

Jakie odpady wytworzone przez mieszkańca będą odbierane w ramach ustalonej stawki?

Segregacja odpadówGmina ma obowiązek odbioru wszystkich wytworzonych przez mieszkańca odpadów. Dotyczy to odpadów komunalnych w zakresie ujętym w postępowaniu na świadczenie usługi. Ideą nowego systemu jest to, aby niezależnie od ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów, odebrać je wszystkie w ramach wnoszonej do gminy opłaty. Wyeliminuje to zjawisko nielegalnego pozbywania się odpadów.
W nowym systemie opłata za odbieranie odpadów uzależniona jest nie od ilości przekazanych odpadów, lecz od m.in. ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź od tego czy odpady zbierane są w sposób selektywny (opłata niższa), czy nie (opłata wyższa).

 

Jaka będzie opłata za śmieci i jak ją wyliczyć?

Rada Gminy Chełmiec z dopuszczalnych metod wybrała metodę naliczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.    
Ustalono następujące miesięczne stawki opłat:

 • stawkę podstawową – w wysokości 15,00 zł/osobę, w przypadku, gdy odpady komunalne nie będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
 • obniżoną stawkę opłaty – w wysokości 4,90 zł/osobę, w przypadku, gdy odpady komunalne będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
Liczba osób
 mieszkających 
w domu
X Stawka opłaty
(podstawowa
 lub obniżona)

Wysokość
miesięcznej
opłaty za śmieci 

 Oszczędzanie

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady
a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

Czy będzie prowadzony nadzór czy faktycznie segregowane są odpady zgodnie z deklaracją?

SzeryfTak. Firma wywozowa będzie zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. Wg art. 9 n ust. 3 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu kwartalnym podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości wskazuje właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z deklaracją.

Co w przypadku, gdy nieruchomość podzielona jest na część mieszkalną i usługową?

Jeżeli nieruchomość jest podzielona na część mieszkalną i usługową  to opłata za część mieszkalną odbywa się wg ustalonych stawek, a za część usługową  ich właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualnie umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą.

Kiedy złożyć deklarację i kto ma ją złożyć?

Każdy właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik, itp.) jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Chełmiec w terminie do 31 marca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co grozi za niezłożenie deklaracji w terminie?

W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie złożą deklaracji, albo powstaną wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi Wójt Gminy Chełmiec w drodze decyzji. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dla gminy podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.   W przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym (tj. urodzenia, zgony lub zmiana miejsca zamieszkania), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia danej zmiany. 

Co z obowiązującymi umowami?

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów zawarte między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą (Sita, Dimarco, Nova, itp.) nie wygasają z mocy prawa, właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę – tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r.

Czy firmy, szkoły itp. są objęci nowym systemem odbioru odpadów?

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, szkoły, itp.) ich właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualnie umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą.

Segregacja odpadów

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmiec
nr tel. 18 548-02-48 oraz na stronie internetowej www.chelmiec.pl w zakładce Dla mieszkańców - Odpady Komunalne.

UCHWAŁA NR VII/102/2015

RADY GMINY Chełmiec

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec.

Pliki Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zaakceptuj i kontynuuj

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Polityka prywatności
Polityka Cookies