Środki poporawy efektywności energetycznej

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPORAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ CHEŁMIEC

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

  1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
  5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 634);
  6. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gmina Chełmiec realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

L.p.

Nazwa

Źródło

Opis

1

Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Budżet gminy

Dnia 31 grudnia 2014 roku zakończył się program dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Gmina Chełmiec rozpoczęła realizację tego programu w 2011 roku. Dopłata do zakupu i montażu kolektorów słonecznych wynosiła maksymalnie 2 tys. zł, i nie więcej niż 20% wartości przedstawionej faktury. Każdy mieszkaniec który chciał skorzystać z dopłaty musiał najpierw samodzielnie wybrać wykonawcę,  zakupić i zamontował kolektory słoneczne, a następnie złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dopłaty. Z programu dopłat łącznie skorzystało 649 gospodarstw domowych, a gmina na jego realizację z własnego budżetu przeznaczyła 1 277 370,87 zł.

2

Montaż lamp Hybrydowych

PROW – 2007-2013 i WFOŚ w Krakowie

Gmina Chełmiec w latach 2011-2013 wybudowała 255 sztuk lamp hybrydowych zasilanych energią słońca i energią wiatru. Na 150 sztuk gmina otrzymała dofinansowanie z PROW 2007-2013, natomiast pozostała ilość została wybudowana dzięki umarzalnej pożyczce z WFOŚ.  Łącznie cała inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln zł, z czego prawie 1,8  mln zł zostało pozyskane z źródeł zewnętrznych.

3

Farma fotowoltaiczna w Krasnem Potockiem

MRPO 2007-2013

Gmina Chełmiec w 2015 roku wybuduje pierwszą w powiecie nowosądeckim farmę fotowoltaiczną w miejscowości Krasne Potockie, o mocy 0,95 MW. Inwestorem tego zadania będzie spółka gminna KSS Klęczany która pozyskała dotację z MRPO 2007-2013 w wysokości 2,5 mln zł.  Inwestycja ta jest pierwszym etapem budowy farm na terenie gminy Chełmiec. Docelowo gmina zamierza wybudować farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 5 MW. Łączna wartośc inwestycji 6 mln zł, na 2 ha.

4

 Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  - Małopolska w zdrowej atmosferze

Program LIFE

Gmina Chełmiec w 2016 przystąpiła do realizacji programu LIFE w ramach projektu pt. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  - Małopolska w zdrowej atmosferze”.

 Ten projekt partnerski skupia 62 samorządy z woj. małopolskiego w tym 5 z naszego powiatu (Chełmiec, Kamionka Wielka, Nawojowa, Nowy Sącz, Stary Sącz) oraz 7 innych partnerów, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach realizacji projektu prowadzone są zarówno działania zmierzające pozyskania i przyznania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła czy montażu odnawialnych źródeł energii mieszkańcom jak również działania informacyjno-edukacyjne. W ramach realizacji projektu prowadzone są badania budynków kamerą termowizyjną mające na celu wykrycie strat ciepła w badanych budynkach. Organizowane były także prelekcje dla dorosłych dotyczące odnawialnych źródeł energii, możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych na docieplenie domu w ramach program pożyczkowego Jawor, czy programu rządowego „Czyste powietrze”. Dzięki realizacji projektu zakupiono także certyfikowany sprzęt do kontroli jakości biomasy spalanej w domowych paleniskach, a w przypadku konieczności ekointerwencji i podejrzenia spalania odpadów komunalnych możliwe jest poddanie analizie próbki popiołu paleniskowego, wskazując jednoznacznie czy doszło do termicznego przekształcania odpadów. Wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym podczas realizacji projektu prowadzone są także okresowe badania jakości powietrza w gminie Chełmiec, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Gmina Chełmiec uczestniczyła także w akcji „Zobacz czym oddychasz i zmień to” Prowadzona w ramach projektu baza inwentaryzacji ogrzewania budynków daje szansę na dotarcie do ludzi oczekujących pomocy w zakresie docieplania domu czy montażu odnawialnych źródeł energii, dzięki niej i we współpracy z GOPS przekazywane są także osobom potrzebującym zestawy oszczędzania energii. Projekt LIFE to także działania edukacyjne i informacyjne. W ramach projektu zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się tematem ochrony powietrza poprzez organizowane wydarzenia społeczne zarówno dla dzieci np. „Dzień dziecka w zdrowej atmosferze” jak i dla dorosłych „Ekostrefa” podczas wydarzenia „Imieniny Gminy Chełmiec”. Staje się także tradycją, że w gminie Chełmiec cyklicznie organizowane są konkursy dotyczące ochrony powietrza i wpływu jakości otaczającego środowiska na jakość i komfort życia mieszkańców. „Nasz klimat”, „List do sąsiada”, „Gmina Chełmiec w zdrowej atmosferze”, „Nasze powietrze w naszych rękach”, „Pokonamy smog” to tylko niektóre z nich. Taka forma edukacji cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci i młodzieży, którzy mają szansę na rywalizację, przedstawienia swojej wiedzy i pomysłów i różnorodnych talentów, a także zdobycie atrakcyjnych nagród nawiązujących do tematu ochrony powietrza czy odnawialnych źródeł energii. Dzięki realizacji projektu upowszechniono także obchodzenie 14 listopada jako dnia czystego powietrza w szkołach w naszej gminie. Tego dnia uczniowie z opiekunami chętnie włączają się w różnorodne akcje przewidziane na ten dzień. Dzięki realizacji projektu orgaznizowane są także dla dzieci i przedszkolaków lekcje z ekodoradcą podczas, których dzieci od najmłodszych lat poznają prawidłowe wzorce postaw społecznych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska, odnawialnych źródeł energii czy ochrony powietrza. Bardzo często i chętnie w organizowanych wydarzeniach uczestniczą również nauczyciele i opiekunowie uczniów. Włączenie się w jedną z nich zaowocowało pozyskaniem oczyszczaczy powietrza dla chełmieckich przedszkoli. Wszystkie inicjatywy realizowane w ramach projektu można śledzić na bieżąco także na stronie: https://chelmiec.pl/strona/ochrona-powietrza.

 Projekt jest realizowany w latach 2016-2023 r. Aktualnie łączna wysokość dofinansowania to: 373 389,48 zł, a wkład gminy w realizację projektu to  162 842,01 zł (stan na dzień 30.04.2022 r.)

 

6

„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego”

WFOŚIGW

W 2016 roku w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego” dofinansowanie do modernizacji kotłowni i wymiany starych nisko sprawnych pieców na piece gazowe kondensacyjne lub kotły na paliwa stałe klasy 5 wg. Normy PN-EN 303-5:2012 otrzymało 123 właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec. Kwota dotacji przekazana mieszkańcom to 658 117,39 zł. W wyniku realizacji projektu nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ilościach: tlenki siatki 6,714 Mg/rok, tlenki azotu 0,681 Mg/rok, tlenek węgla 16,429 Mg/rok, dwutlenek węgla 483,285 Mg/rok, pył zawieszony 5,156 Mg/rok, benzo(a)piren 0,006 Mg/rok, emisja równoważna 31,857 Mg/rok.

7

Termomodernizacja 11 obiektów użyteczności publicznej - gmina otrzymała 1,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego WM

RPOWM

działanie 4.3.2

Gmina Chełmiec pozyskała 1,8 mln zł na przeprowadzenie termomodernizacji 11 obiektów użyteczności publicznej. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – działanie 4.3.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Wniosek w tej sprawie został złożony przez gminę w zeszłym roku i po weryfikacji formalnej i merytorycznej został pozytywnie oceniony. W ramach inwestycji gmina planuje przeprowadzić termomodernizację 10 szkół i budynku OPS.  Koszt kwalifikowany: 5 296 255,82 zł, dofinansowanie to 1 754 506,89 zł.

8

Dofinansowanie do modernizacji kotłowni dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2018 roku.

WFOŚiGW

Przedmiotowe zadanie polega na dofinansowaniu modernizacji istniejących kotłowni w budynkach jednorodzinnych. Zakłada się likwidację 84 kotłowni opalanych paliwem stałym. Likwidowane kotłownie zastąpią instalacje oparte o nowoczesne, wysoko sprawne kotły kondensacyjne zasilane paliwem gazowym (78 sztuk). Całkowita zredukowana emisja równoważna [kg/rok] 27 268,17. Koszty kwalifikowane brutto zadania 600 000,00 zł.

9

Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym na terenie Gminy Chełmiec

RPOWM

działanie 4.4.3

W ramach projektu wymieniono 113 nisko sprawnych tzw. „kopciuchów” w indywidualnych budynkach mieszkalnych gminy Chełmiec na kotły spełniające wymagania ekoprojektu na paliwa stałe w tym 37 kotłów na pellet i 76 kotłów na ekogroszek. Całkowita wysokość dofinansowania udzielona mieszkańcom na wymianę kotłów podczas realizacji projektu w latach 2017-2019 to 940 800,00 zł. Oprócz działań inwestycyjnych podczas realizacji projektu zostały podjęte także działania edukacyjno-promocyjne. Obejmowały one opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dotyczących problemu smogu dla młodzieży i dorosłych. W ramach projektu opracowano także podłogowe gry planszowe, książeczki edukacyjne i gadżety dla dzieci promujące pozytywne postawy społeczne w zakresie dbania o jakość środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Materiały zostały wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych w szkołach a także podczas wydarzeń ekologicznych organizowanych na terenie gminy takich jak np. piknik ekologiczny z okazji dnia dziecka 2018 r. w ramach działań promocyjnych dzieci i młodzież wzięły udział także w konkursie filmowym dotyczącym problemu smogu.   Całkowita wartość projektu to: 1 024 994,20 zł, łączna wysokość dofinansowania to: 1 008 997,30 zł, wkład gminy Chełmiec w realizację projektu to  15 996,90 zł

10

Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym na terenie Gminy Chełmiec

RPOWM

działanie 4.4.2

W ramach projektu wymieniono 72 stare kotły węglowe na  56 nowoczesnych kotłów gazowych kondensacyjnych i 16 kotłów pelletowych. Całkowita wysokość dofinansowania udzielona mieszkańcom na wymianę kotłów podczas realizacji projektu w latach 2017-2019 to 928 197,05 zł. Oprócz działań inwestycyjnych podczas realizacji projektu zostały podjęte także działania edukacyjno-promocyjne. Obejmowały one m.in. opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dotyczących zagadnień emisji z domowych palenisk, zakup sadzonek roślin oczyszczających powietrze rozdawanych w ekostrefie podczas „Imienin Gminy Chełmiec”, prelekcje informacyjno-edukacyjne.  Całkowita wartość projektu to: 991 815,60 zł, łączna wysokość dofinansowania to: 976 865,24 zł, wkład gminy w realizację projektu to  14950,36 zł

 

 

11

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA

RPOWM

działanie 4.1.1

Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji do 31.12.2022 r. Projekt partnerski realizowany przy współpracy LGD Korona Sądecka, Gminy Chełmiec, Miasta Nowy Sącz, Gminy Grybów. W ramach projektu na terenie gminy Chełmiec zamontowano na indywidualnych budynkach mieszkalnych 131 instalacji fotowoltaicznych, 60 zestawów kolektorów słonecznych, 27 zestawów pomp ciepła do podgrzewania CWU, 18 kotłów pelletowych, oraz 2 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W drugim etapie projektu planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych na 16 budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dla gminy Chełmiec całkowita wartość projektu wynosi: 4 823 015,39  zł, a planowana wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi: 2 540 036,72 zł , natomiast dla wszystkich partnerów projektu całkowita wartość wynosi: 8 896 136,64 zł.

12

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący realizacji programu „Czyste Powietrze”

WFOŚiGW

Punkt prowadzony na podstawie porozumienia  nr (18/21) zawartego 14.07.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Chełmiec. W ramach prowadzonego punktu ekodoradca pomógł mieszkańcom złożyć wnioski na inwestycje proekologiczne na łączną kwotę 3 628 279,65 zł. W okresie od 01.09.2021 r. do 30.04.2022 r  mieszkańcy przy udziale ekodoradcy złożyli  144 wnioski (69 podstawowy poziom dofinansowania, 75 podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Ekodoradca pomógł także złożyć mieszkańcom gminy 62 wnioski o płatność  na łączną kwotę 563 694,92 zł. W ramach realizacji porozumienia gmina otrzymała z WFOŚiGW środki w wysokości 15 367,74 zł. Wkład własny Gminy wynosi 9 850,00 zł

 

Pliki Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zaakceptuj i kontynuuj

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz: Polityka prywatności
Polityka Cookies